14 cơ sở sản xuất ngành xây dựng được cấp chứng nhận ISO 14001 về quản lý môi trường

(Xây dựng) - Đó là kết quả đáng ghi nhận tại báo cáo ước đạt kết quả thực hiện các chỉ tiêu về tài nguyên môi trường và phát triển bền vững năm 2015 của Bộ Xây dựng.


Xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường là việc làm cần thiết trong quá trình phát triển đầu tư xây dựng hiện nay. (Ảnh: TL)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 26/2007/CT-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các địa phương tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo ước kết quả tình hình thực hiện 13 chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững của kế hoạch năm 2015.

Theo đó, tỷ lệ các cơ sở ngành xây dựng thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” đã đạt kết quả khả quan. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã được báo cáo tại cuộc họp Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay, trong số 16 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ, đã có 15 cơ sở hoàn thành việc thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg, chiếm tỷ lệ 94%. Đối với 22 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng chịu sự quản lý gián tiếp của Bộ, tỷ lệ hoàn thành việc xử lý trên 96%. Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương tổ chức triển khai việc xử lý triệt để ô nhiễm các cơ sở mới phát sinh nằm trong Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đến năm 2020, ban hành theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Về tỷ lệ cung cấp nước sạch, tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước qua hệ thống cấp nước tập trung ước đạt khoảng 80%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch khoảng 25,5% (giảm 0,5% so với cùng kì năm 2014) và gần đạt chỉ tiêu đặt ra là 25% vào cuối năm 2015.

Đối với việc xử lý nước thải tập trung, theo số liệu khảo sát và thống kê, hiện có 25/50 địa phương có đô thị loại 3 triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó, 16 địa phương có 100% đô thị loại 3 được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Kết quả thực hiện chỉ tiêu này trung bình trong năm 2015 ước đạt 33%. Tỷ lệ đô thị loại 4 ước đạt 20% và hiện có 8/50 đô thị loại 4 đang đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Cũng theo báo cáo, các vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường cho thấy Bộ đã thực hiện đúng tinh thần, mục tiêu đề ra. Cụ thể, tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh trung bình cả nước ước đạt 61%, tỷ lệ dân số được tiếp cận vệ sinh môi trường hợp vệ sinh đạt khoảng 79% , tỷ lệ nhà đơn sơ ở đô thị được xoá ước đạt khoảng 19%...

Đối với việc xử lý chất thải rắn, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải tại các khu đô thị năm 2015 ước đạt khoảng 85%, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được xử lý hợp vệ sinh trung bình cả nước ước đạt 45%, bao gồm lượng chất thải rắn được tái chế, xử lý trong các nhà máy xử lý chất thải rắn và lượng chất thải rắn được chôn lấp trong các bãi chôn lấp hợp vệ sinh…

Trần Anh

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

News Realate